Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi  ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri  Sorumlusu”  sıfatıyla Gülmek İyileştirir Derneği tarafından hazırlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

Gülmek İyileştirir Derneği tarafından, derneğe destek veren bağışçılara, gönüllülere, hizmet alacak hastalara ve tüm paydaşlara ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla, Kanunun 5.maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak, aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtiçi ve yurtdışı kurumlara ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Gülmek İyileştirir Derneği kişisel verilerinizi, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Gülmek İyileştirir Derneği’ne ait web siteleri, Genel Müdürlük, Şubeler, temsilcilikler, yapılan yüz yüze aktiviteler, diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak yapılan faaliyetlerdeki ortak girişimler, SMS gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplamaktadır.

Aşağıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için Gülmek İyileştirir Derneği; ad soyad, iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks), cinsiyet, doğum tarihi, meslek bilgisi, eğitim düzeyi, eğitim ve iş tecrübesi, sertifika bilgileri, ödeme bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, görsel ve işitsel kayıtlar, dernek üyelik bilgileri, email okuma veya tıklama hareketleri, başvuru formunda ilettiğiniz düşünceleriniz ve bunlara eklediğiniz diğer kişisel verileriniz, sağlık bilgilerini işlemektedir.

Gülmek İyileştirir Derneği; sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, finans,muhasebe ve hukuk işlerinin  ve yönetim faalitetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, mal veya hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileri işler.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kanunun   ilgili   kişinin   haklarını   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair Gülmek İyileştirir Derneği’ne ulaşarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi e-posta yoluyla info@gulmekiyilestirir.org.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla

 

Hızlı İletişim Formu

  Ad - Soyad

  E-Posta

  Telefon

  Mesajınız

  Altunizade Hijyenik Oyun Merkezi

  Adres Bilgisi
  Altunizade Mahallesi, Okul Sokak, Altunizade Sitesi A Blok, No:1 Da:1
  Üsküdar/İstanbul

  Telefon
  0552 683 97 15

  E-Posta
  info@gulmekiyilestirir.org.tr

  Maltepe Hijyenik Oyun Merkezi

  Adres Bilgisi
  Cevizli Mah. Tugay yolu Cad. No 20
  Maltepe/İstanbul

  Telefon
  0544 211 85 05

  E-Posta
  info@gulmekiyilestirir.org.tr

  Sosyal Medya

  Sosyal medyada bizi takip ederek; yeniliklerden ve kampanyalardan anında haberdar olabilrsiniz.

  Copyright © 2024 Gülmek İyileştirir Derneği.
  Sorun Bildir

   Ad - Soyad

   E-Posta

   Telefon

   Mesajınız